Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:24, 22.07.2024 r.

XXIV Doroczna Konferencja Audytingu – podsumowanie

Podczas XXIV edycji Dorocznej Konferencji Audytingu eksperci zaproszeni przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów dzielili się swoją wiedzą i opiniami na temat raportowania zrównoważonego, standardów zarządzania jakością, zmian w Kodeksie Etyki oraz kwestii związanych z samorządem zawodowym.

10 listopada 2023

Po raz pierwszy Doroczna Konferencja Audytingu została przeprowadzona w formule hybrydowej, dającej możliwość udziału zarówno szerokiej grupie osób zgromadzonych przed komputerami, jak i uczestniczących w konferencji osobiście. Zaplanowanie konferencji na dwa dni pozwoliło na przeprowadzenie aż 9 paneli, dzięki czemu możliwe było poruszenie wielu tematów istotnych dla biegłych rewidentów.

Wystąpienia otwierające

Konferencję otworzył Kamil Jesionowski, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Nawiązując do przeprowadzonych dzień wcześniej wyborów parlamentarnych powiedział, że Doroczna Konferencja Audytingu również jest przykładem procesu demokratycznego, jest bowiem organizowana przez  demokratycznie wybrany i zarządzany samorząd. Samorząd ten musi się odnieść do ważnych kwestii, nurtujących biegłych rewidentów i zaproponować odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoi branża audytu. Jak zaznaczył prezes KRBR, wyzwań tych nie brakuje, a część z nich będzie tematem DKA.

Raportowanie zrównoważone, będące jednym z tematów XXIV DKA, zdaniem Kamila Jesionowskiego wzbudza wiele pytań, ale i wiele nadziei poprzez tworzenie możliwości zdywersyfikowania pakietu usług oferowanych przez biegłych rewidentów. Przypomniał, że samorząd od lat informuje o nadchodzącej rewolucji ESG, ale nie poprzestaje tylko na tym, oferuje bowiem liczne szkolenia poświęcone tej kwestii. Zaznaczył także, że właśnie biegli rewidenci są najlepiej przygotowani, aby zapewniać interesariuszy jednostek, że deklarowane przez nich działania w obszarze szeroko rozumianej odpowiedzialności wobec otoczenia są zgodne z codzienną praktyką. Podkreślił, że warto się przygotować do zmiany w formule raportowania zbliżającej się wielkimi krokami i warto skorzystać z możliwości z nią związanych. Zdaniem prezesa KRBR raportowanie zrównoważone może okazać się magnesem, który zachęci nowe osoby do dołączenia w szeregi zawodu i być może biegli rewidenci są u progu transformacji swej profesji i narodzin „zielonego audytora”.  

W dalszej części swojego wystąpienia prezes KRBR nawiązał do dwóch kolejnych kwestii obecnych w programie DKA. Zachęcił do obserwowania paneli poświęconych standardom zarządzania jakością oraz etyce i niezależności biegłego rewidenta. Jak powiedział, wysoka jakość pracy jest czymś, z czego biegli rewidenci powinni być dumni, nie można jednak zapominać o tym, że jakość nie jest czymś stałym i danym raz na zawsze. Na straży jakości usług wykonywanych przez audytorów stoją odpowiednio przygotowane standardy. Równie ważna jak standardy zawodowe jest kwestia etyki. Zdaniem Kamila Jesionowskiego bez odpowiedniego kompasu etycznego zawód biegłego rewidenta traci uzasadnienie. Rewidenci są obdarzani zaufaniem przez różnych interesariuszy właśnie dlatego, że podejmują decyzje w oparciu o kodeks etyczny. Wskazują zagrożenia, braki czy ryzyka u badanych jednostek. Jak zaznaczył, fundamentem profesji jest niezależność i wydawanie opinii niezależnej od jakichkolwiek interesów, poza interesem publicznym, którego rzecznikami są biegli rewidenci.  

List minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej do uczestników DKA odczytała Joanna Stachura, Dyrektor Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w Ministerstwie Finansów. Minister finansów podkreśliła rolę biegłych rewidentów dla gospodarki oraz wolę współpracy resortu finansów z samorządem. Jej zdaniem wypracowane wspólnie rozwiązania pogodzą potrzeby krajowe z rozwiązaniami europejskimi i sprawią, że sprawozdawczość niefinansowa będzie jak najbardziej użyteczna dla szerokiego grona interesariuszy. Zdaniem Magdaleny Rzeczkowskiej ESG to szansa dla firm audytorskich, ale i nowa odpowiedzialność. Nowy rodzaj raportowania to także nowe zadania dla samorządu, chociaż wdrażane stopniowo. Zdaniem minister finansów  kwestią szczególnie istotną jest zwiększenie zainteresowania młodych ludzi zawodem biegłego rewidenta. W swoim liście minister finansów doceniła także współpracę PIBR z resortem nie tylko w zakresie audytu, ale i w zakresie rachunkowości.

Justyna Adamczyk, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że zmiany związane z upowszechnieniem raportowania niefinansowego wpłyną nie tylko na biegłych rewidentów czy branżę audytu, ale i na szerokie kręgi społeczeństwa. W jej opinii rachunkowość i rewizja finansowa nie wiszą w próżni i muszą podążać za zmianami, a przyszłością są raporty, które będą łączyły rachunkowość finansową i niefinansową. Zdaniem wiceprezes PANA najbliższe lata to okres przejściowy, w którym będziemy musieli się wiele nauczyć i dostosować. Przedstawicielka PANA zadeklarowała, że Agencja wesprze biegłych rewidentów m.in. w zakresie tworzenia standardów. Jak zaznaczyła, PANA zależy na rozszerzeniu liczby firm audytorskich  świadczących usługi raportowania niefinansowego. Jej zdaniem w tym sektorze rynku jest miejsce dla wielu podmiotów.

Jak zaznaczyła Justyna Adamczyk, granicą samorządności musi być zawsze interes społeczny. Podkreśliła, że udało się zintensyfikować współpracę między PANA i PIBR pomimo istniejących różnic. Jej zdaniem, chociaż na obydwie organizacje czekają wyzwania, w tym także w zakresie nowych standardów, to współpraca jest możliwa.

Stanisław Hońko, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce powiedział, że biegli rewidenci i księgowi wzajemnie uzupełniają swoją pracę. Zaznaczył, jak dużym  wyzwaniem dla organizacji samorządowych jest przygotowanie swoich członków do raportowania niefinansowego. Zaznaczył jednak, że nie chodzi tylko o przygotowanie merytoryczne, tylko przekonanie, że jest to szansa, a nie kolejny obowiązek. Prezes Zarządu Głównego SkwP podkreślił, że sytuacja, w której „eksperci do liczb” będą odpowiedzialni za naprawę świata, to szansa na przyciągnięcie i uatrakcyjnienie zawodów księgowego i biegłego rewidenta.

Raportowanie niefinansowe, standardy zarządzania jakością, etyka

Zdecydowania większość programu XXIV DKA wypełniona była panelami, w których udział wzięli członkowie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz zaproszeni eksperci, w tym także przedstawiciele instytucji nadzoru. Dyskutowali oni na tematy związane z trzema głównym zagadnieniami wskazanymi w tytule konferencji, czyli raportowaniem niefinansowym, standardami zarządzania jakością oraz etyką.

Zapis video poszczególnych paneli jest dostępny nieodpłatnie na platformie e-learningowej Centrum Edukacji PIBR pod adresem: https://elearning.pibr.org.pl/ (po zalogowaniu).

Zachęcamy także do zapoznania się z biuletynem pokonferencyjnym, który zawiera podsumowania paneli oraz prezentacje. Publikację można pobrać tutaj

Samorząd biegłych rewidentów – plany i wyzwania

XXIV Doroczna Konferencja Audytingu zakończyła się panelem samorządowym, którego gospodarzem był prezes KRBR  Kamil Jesionowski, a uczestnikami członkowie KRBR: Joanna Chwaścikowska-Karwacka, Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos, Jarosław Dac oraz Klaudia Hałas. Omówili oni działania podjęte przez samorząd nowej kadencji, zwłaszcza w kontekście celów określonych przez Zjazd w czerwcu 2023 r., czyli budowanie prestiżu zawodu, wsparcie dla biegłych rewidentów oraz komunikacja pomiędzy KRBR, biurem PIBR oraz Regionalnymi Oddziałami. Jak zaznaczył prezes KRBR, pierwsze 4 miesiące pracy nowej KRBR były pracowite, ale i efektywne. W trakcie panelu członkowie KRBR przedstawili prace Rady w różnych obszarach. Mowa była o projektowaniu polskich standardów, w tym także takich, które nie mają odpowiednika międzynarodowego. Omówiono kwestie szkoleń, w tym m.in. przystosowania materiałów do szkoleń online; przygotowania szkoleń warsztatowych dot. MSB; przygotowania biegłych rewidentów oraz biznesu w zakresie raportowania niefinansowego i atestacji, także poprzez współpracę z uczelniami wyższymi; powrót do Akademii Trenera, dzięki czemu prowadzący szkolenia będą doskonalić swoje umiejętności w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń; wypracowanie wspólnej z RO polityki szkoleniowej; opracowanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów na biegłych rewidentów. Poruszona została kwestia zadań dla samorządu, które są najistotniejsze z perspektywy regionu. W tym kontekście mowa była o trzech elementach: szkoleniach,  integracji oraz komunikacji (przepływie informacji z KRBR/biura PIBR do RO i odwrotnie). Paneliści opowiadali o zadaniu, jakim jest przyciągnięcie kandydatów do zawodu. Przedstawili podejmowane w tym obszarze inicjatywy – z Komisją Egzaminacyjną, Ministerstwem Finansów i Polską Agencją Nadzoru Audytowego czy uczelniami wyższymi. Przedstawiony został temat systemu informatycznego, który usprawni działanie PIBR, a którego start zaplanowano na 1.01.2024. Podczas dyskusji z uczestnikami podjęte zostały także tematy samorządności i roli samorządu w zmieniających się warunkach gospodarczych i społecznych.

Zachęcamy także to zapoznania się z fotorelacją z XXIV DKA i już dziś zapraszamy do udziału w przyszłym roku w jubileuszowej XXV edycji najważniejszego wydarzenia w branży audytu!

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl