Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 21:06, 17.04.2024 r.

Ważne - Opublikowano rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości FA

Opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich, które ma już zastosowanie do sprawozdań za 2020 rok.

3 lutego 2021

1 lutego 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 218 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie rocznej sprawozdawczości firm audytorskich, które wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia.

Przypominamy, że firmy audytorskie, w terminie do ostatniego dnia lutego następnego roku, przekazują PANA (nie ma już obowiązku sprawozdawania do KRBR) swoje sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o biegłych rewidentach w tym zakresie.

Opublikowane rozporządzenie jest tym aktem wykonawczym i określa nowe zasady sprawozdawczości:

 • szczegółowy zakres informacji (określonych w art. 51 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach), zawierający informacje o:

1. liczbie, strukturze rodzajowej, podmiotowej, terytorialnej i wartościowej usług wykonanych w poprzednim roku kalendarzowym na rzecz JZP oraz jednostek innych niż JZP, a także przychodach uzyskanych z wykonania usług, które obejmują:

  • rodzaj wykonanej usługi, z podziałem na czynności rewizji finansowej (z dalszym uszczegółowieniem) oraz usługi inne niż czynności rewizji finansowej (zgodnie z art. 47 ust. 2 ustawy);
  • opis wykonanej usługi stanowiący uszczegółowienie rodzaju usługi;
  • rodzaj sporządzonego sprawozdania albo raportu;
  • datę wykonania usługi;
  • wskazanie początku i końca roku obrotowego, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe podlegające badaniu ustawowemu;
  • informacje o jednostce, na rzecz której została wykonana usługa (z dalszym uszczegółowieniem);
  • miejsce wykonania usługi, z uwzględnieniem siedziby klienta;
  • wysokość uzyskanego przychodu;

2. osobach wykonujących usługę;
3. podwykonawcach (z dalszym uszczegółowieniem);
4. usługach z podziałem na wymagane bądź nie, przez prawo unijne lub krajowe (zgodnie z art. 14 rozporządzenia UE nr 537/2014).

 • wzory formularzy sprawozdawczych

Wzory formularzy są określone w załącznikach do rozporządzenia:

  1. załącznik nr 1 - dla usług wykonanych na rzecz JZP;
  2. załącznik nr 2 - dla usług wykonanych na rzecz jednostek innych niż JZP.
 • formę i sposób przekazania sprawozdania

Sprawozdanie sporządza się w formie dokumentu elektronicznego oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i przekazuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie internetowej PANA.

Rozporządzenie stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań za rok 2020 (termin tego raportowania mija 28.02.2021 r.). Przy czym § 5 ust. 2 rozporządzenia, wskazuje na odroczenie raportowania wybranych informacji dopiero do sprawozdań za 2021 rok.

W sprawozdaniu za 2020 rok nie wystąpi obowiązek raportowania m.in. informacji o:

 • wielkości jednostki podlegającej badaniu ustawowemu,
 • zastosowanych standardach wykonywania zawodu, w odniesieniu do czynności rewizji finansowej innych niż badanie ustawowe,
 • usługach wymienionych w art. 47 ust. 2 ustawy, wykonanych na rzecz jednostek, dla których firma audytorska nie wykonywała badania ustawowego.

Zwracamy uwagę, że bardzo istotnie został zmieniony zakres oraz szczegółowość raportowanych informacji w porównaniu do wymogów sprawozdawczych za poprzednie lata. M. in. firmy audytorskie informują o przychodach nie tylko w sposób zbiorczy, ale i wg. poszczególnych, konkretnych usług. Dlatego zalecamy przeanalizowanie pełnej treści rozporządzenia, które dostępne jest tutaj.

Pierwsze roczne sprawozdanie za 2020 r. będzie składane za pomocą uruchomionego przez PANA Systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA. Więcej na ten temat można przeczytać w informacji PANA (tutaj) oraz na stronie internetowej Agencji (tutaj). Prosimy także o bieżące zapoznawanie się z informacjami zawartymi bezpośrednio na stronie internetowej PANA.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl