Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:41, 26.11.2022 r.

Uchwały KRBR

Uchwały organów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na mocy przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302), dalej "ustawa", w zależności od ich przedmiotu, podlegają:

  • zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, zatwierdzeniu przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego w przypadkach określonych w ustawie;
  • zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt 9 ustawy zaskarżeniu do sądu administracyjnego przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego w przypadkach wskazanych w ustawie;
  • zgodnie z art. 17 ust. 7 ustawy możliwości wyrażeniu sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego.

Biegli rewidenci

UWAGA: Skreślenie z rejestru biegłego rewidenta, który prowadzi działalność w formie określonej w art. 46 pkt 1 ustawy, powoduje również skreślenie jego firmy audytorskiej z listy, o której mowa w art. 57 ust. 1, zgodnie z art. 18 ust. 5 w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zgodnie z art. 61 ust. 7b ustawy biegły rewident prowadzący działalność w formie określonej w art. 46 pkt 1, który został skreślony z rejestru, jest obowiązany przekazać Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, w postaci elektronicznej, akta zleceń usług atestacyjnych lub akta zleceń usług pokrewnych wykonanych zgodnie z krajowymi standardami wykonywania zawodu w okresie ostatnich 8 lat, dokumentację systemu wewnętrznej kontroli jakości oraz informacje za dany rok kalendarzowy objęte sprawozdaniem, o którym mowa w art. 51 ust. 1, a także wnieść opłatę z tytułu nadzoru, o której mowa w art. 55, za dany rok kalendarzowy oraz dokonać rozliczenia tej opłaty.

Formularze, stanowiące załączniki, do ww. dokumentów, znajdują się w zakładkach dotyczących biegłych rewidentów.

Formularze, stanowiące załączniki, do ww. dokumentów, znajdują się w zakładkach dotyczących biegłych rewidentów.

Krajowe standardy wykonywania zawodu oraz Krajowe standardy kontroli jakości

(KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.) oraz pozostałe standardy badania w zmienionym brzmieniu mają zastosowanie do wykonywania usług badania sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2023 r. lub później, z możliwością wcześniejszego stosowania)
 
(standard ma zastosowanie do usług badania sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. i później)
 

(standard w zmienionym brzmieniu ma zastosowanie do wykonania usług uzgodnionych procedur, dla których warunki zlecenia zostały uzgodnione 1 stycznia 2023 r. lub później z możliwością jego wcześniejszego stosowania)

(moment rozpoczęcia obligatoryjnego stosowania zmienionego brzmienia krajowych standardów wykonywania zawodu:
• KSB 540 (Z) oraz pozostałe standardy badania i przeglądu w zmienionym brzmieniu mają zastosowanie do wykonywania usług za okresy sprawozdawcze kończące się dnia 31 grudnia 2021 r. i później;
• zmienione brzmienie standardów dotyczących innych usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych ma zastosowanie do usług rozpoczętych od dnia 1 stycznia 2022 r.;
z możliwością wcześniejszego stosowania)
 

 Etyka

(Zmiany Kodeksu mają zastosowanie do wykonania czynności, dla których warunki zlecenia zostały uzgodnione 1 lipca 2022 r. lub później, z możliwością ich wcześniejszego stosowania)
(Kodeks ma zastosowanie do czynności podjętych od dnia 1 stycznia 2020 r. później, z możliwością ich wcześniejszego stosowania)

(Kodeks ma zastosowanie do czynności rozpoczętych w dniu 21 marca 2018 r. i później)

(Kodeks ma zastosowanie do czynności rozpoczętych przed dniem 21 marca 2018 r. – wraz ze zmianą wynikającą z ww. uchwały nr 206/6/2015)

Składki i opłaty

(formularz ma zastosowanie do (korekt) rozliczeń za 2017 r. włącznie. Dla celów sprawozdawczych za 2018 r. i dalej wprowadzono nowy wzór – patrz uchwała nr 2038/37/2018 i załącznik do niej)

Szkolenia

Kandydaci

Wynagrodzenia (zasady obowiązujące od początku kadencji 2011-2015)

Wynagrodzenia za prace w organach PIBR

Wynagrodzenia za prace na rzecz PIBR, w tym komisji KRBR

Wynagrodzenia członków Komisji Egzaminacyjnej

Wynagrodzenia dla egzaminatorów Komisji Egzaminacyjnej

Pozostałe

(uchwała zmieniona uchwałą Nr 3139/50/2019 KRBR z dnia 15 stycznia 2019 r.)
Formularze, stanowiące załączniki, do ww. dokumentów, znajdują się w zakładkach dotyczących – odpowiednio – biegłych rewidentów lub firm audytorskich.


Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl