Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:59, 22.07.2024 r.

Informacje dla firm audytorskich

Od 1 stycznia 2020 r. szereg dotychczasowych kompetencji PIBR przejmie PANA. Wśród uprawnień przechodzących na PANA znajdują się kompetencje w zakresie prowadzenia listy firm audytorskich. Listę tą prowadzić będzie PANA. Konsekwentnie, od 1 stycznia 2020 r. rejestracja firmy audytorskiej oraz wszystkie zmiany i aktualizacje danych firmy audytorskiej będą zgłaszane do PANA.

Nowe sprawozdania przekazywane będą wyłącznie do PANA począwszy od roku 2020 r.

P11 za 2019 r. firmy audytorskie przekazują zarówno do PANA jak i PIBR.

Jak najprościej i najszybciej przesłać sprawozdanie P11?

Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz na pibr.org.pl


Krok 1 - zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej,
Krok 2 -
wypełnij elektroniczny formularz P11 - Sprawozdanie roczne od 2018 roku (menu "Rozwiń panel/dokumenty" dostępne w lewym górnym rogu)
Krok 3 -
zakończ wypełnianie formularza klikając przycisk Wyślij.

Firmy audytorskie mają obowiązek wnosić opłatę roczną z tytułu nadzoru w następujący sposób:

  • firma audytorska osiągająca przychód z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego w danym roku kalendarzowym, jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru za dany rok kalendarzowy w wysokości nie wyższej niż 5,5% tych przychodów, jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa, a jej wysokość, sposób wyliczenia oraz sposób i i terminy wnoszenia określi minister właściwy do spraw finansów publicznych w formie rozporządzenia.
  • firma audytorska jest obowiązana wnieść opłatę z tytułu nadzoru za dany rok kalendarzowy w wysokości nie wyższej niż 1,5% rocznych przychodów za dany rok kalendarzowy z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostkach innych niż jednostki zainteresowania publicznego, jednak nie mniej niż 20% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. Opłata ta stanowi przychód PIBR, a jej wysokość, jak również terminy i sposób uiszczania określi KRBR w formie uchwały.

 

Opłaty z tytułu nadzoru

Rok

Wysokość opłaty od przychodów z wykonywania czynności rewizji finansowej

[w %]

Minimalna opłata

[w zł]

2019

1,38

917,00

2018

1,43

854,00

2017

1,75

809,00

2016

1,75

779,00

2015

1,75

756,00

2014

1,75

730,00

2013

1,50

704,33

2012

1,50

679,90

2011

1,25

644,99

2010

1,25

620,59

2009 (od 6 czerwca)

1,25

588,78

 

Na podstawie art. 185 ustawy z dnia 11 maja 2107 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą, w związku z art. 26 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1571 z późn. zm.) Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) nakłada kary administracyjne na firmy audytorskie za naruszenia przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014, określonych w art. 182 ust. 1 ustawy, w wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Karami administracyjnymi są:
  • kara upomnienia;
  • kara pieniężna (w przypadku firmy audytorskiej nie może ona przekroczyć 10% przychodów netto ze sprzedaży usług świadczonych w ramach działalności, o której mowa w art. 47 ust. 1 i 2 ustawy, osiągniętych w poprzednim roku obrotowym (jeżeli w poprzednim roku obrotowym firma audytorska nie osiągnęła przychodów z tych tytułów, wysokość kary odnosi się do ostatniego roku obrotowego, w którym firma je osiągnęła); w przypadku osób fizycznych nie może ona z kolei przekroczyć 250 tys. zł);
  • zakaz przeprowadzania badań (od roku do 3 lat);
  • zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej (od roku do 3 lat);
  • zakaz świadczenia usług objętych standardami wykonywania zawodu (od roku do 3 lat);
  • zakaz pełnienia funkcji członka zarządu lub innego organu zarządzającego lub członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego w firmach audytorskich przez osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów ustawy lub rozporządzenia (od roku do 3 lat);
  • skreślenie z listy.
Nakładając karę upomnienia nakazuje się zaprzestanie określonego postępowania i powstrzymanie się od niego w przyszłości.

KRBR nakładając jedną z kar, o których mowa w art. 183 ust. 1 ustawy, postanawia również o nakazie podania do publicznej wiadomości nazwy wraz z numerem, pod którym firma audytorska jest wpisana na listę, lub imienia i nazwiska osoby, o której mowa w art. 182 ust. 2 ustawy, chyba że podanie tych danych do publicznej wiadomości będzie środkiem nieproporcjonalnym do naruszenia, będzie stanowiło zagrożenie dla stabilności rynków finansowych, zagrozi prowadzonemu postępowaniu karnemu lub wyrządzi niewspółmierną szkodę jednostce, dla której firma audytorska świadczyła swoje usługi, lub zaangażowanym instytucjom lub osobom. Nie podlegają ujawnieniu dane podmiotu, dla którego wykonywane były czynności rewizji finansowej.

KRBR, po uprawomocnieniu się decyzji nakładającej karę, podaje do publicznej wiadomości, bez zbędnej zwłoki, publikując na swojej stronie internetowej, informację o popełnionym przez firmę audytorską lub osobę, o której mowa w art. 182 ust. 2 ustawy, naruszeniu oraz nałożonej za to naruszenie karze.
Ww. informacje publikowane są przez 5 lat, licząc od dnia, w którym decyzja nakładająca karę stała się prawomocna.

Kary firm audytorskich podane do publicznej wiadomości (kary nakładane przez KRBR).
Kary administracyjne wobec firm audytorskich badających JZP podane do publicznej wiadomości (kary nakładane przez KNA)

Podstawa prawna
•    art. 182-185, art. 191, art. 276 oraz art. 280 ustawy z dnia 11 maja 2009 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089)

Wpis na listę firm audytorskich uważa się za dokonany, jeżeli Komisja Nadzoru Audytowego nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały o wpisie. Komisja wyraża sprzeciw w formie decyzji administracyjnej. KRBR od daty podjęcia uchwały ma 14 dni na jej przekazanie do KNA.

Firmy audytorskie mają obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności rewizji finansowej i posiadać ważną umowę do dnia skreślenia z listy.

PIBR udostępnia zestawienie, które zawiera daty podjęcia przez KRBR uchwał o wpisie na listę firm audytorskich wraz z datą ich przekazania do KNA oraz towarzyszącą im datą uprawomocnienia się uchwały o wpisie.

Przypominamy, że w razie nieprzestrzegania przepisów dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firma audytorska podlega karze administracyjnej, do których zalicza się m.in. kara pieniężna (pełen katalog kar administracyjnych znajduje się w art. 183 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (poz. 1089).

Data uchwał
KRBR

Numery uchwał

Nazwa firmy audytorskiej

Data przekazania
do KNA

Data uprawomocnienia się uchwały o wpisie

18/12/2018 r.

2891/49/2018


2892/49/2018


2893/49/2018


2894/49/2018

ETL Łódź SBR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kancelaria Biegłego Rewidenta TOM-FIN Biegły rewident mgr Halina Łajszczak
Kancelaria Finansowo-Podatkowa Beata Dobrowolska-Kusz

Schramma i Wspólnicy Spółka Audytorska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
28/12/2018 r 12/02/2019 r.
15/01/2019 r.

3054/50/2019

Kancelaria Biegłego Rewidenta Iwona Naumczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 29/01/2019 r. 16/03/2019 r.
12/02/2019 r.

3217/51/2019


3218/51/20193219/51/20193220/51/2019

Kancelaria Finansowa Małgorzata Mazurkiewicz

Kancelaria Biegłego Rewidenta Katarzyna Tomczewska

GOAUDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

AKCEPT AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
26/02/2019 r. 13/04/2019 r.
12/03/2019 r.

3357/52/20193358/52/2019


3359/52/2019

Kancelaria Biegłego Rewidenta Biuro Obrachunkowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Biegly.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kancelaria Biegłego Rewidenta Tomasz Włodarczyk
26/03/2019 r. 11/05/2019 r.
16/04/2019 r.

3478/53/2019

Kancelaria Biegłego Rewidenta dr Ernest Podgórski 30/04/209 r. 15/06/2019 r.

07/05/2019 r.

3543/54/2019 

3544/54/2019

 

3545/54/2019

ADVISER AUDIT SPÓŁKA Z OGRANOCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 

AUDIT CONTROL GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Audyt Doradztwo Finanse Mirosław Mitrenga  
21/05/2019 r. 06/07/2019 r.

04/06/2019 r.

3689/55/2019


3690/55/2019

 

3691/55/2019

3714/55/2019

EF2 Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Akcept Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa    

 Teske & Teske Consulting Sp. z o.o. 

Doradztwo Bartosz Zawistowski 
 18/06/2019 r.  03/08/2019 r.

02/07/2019 r.

56/2/2019

 

 

57/2/2019

 

Rawe Doradztwo Rachunkowe spółka cywilna Monika Gargol, Joanna Rother

 

Faber Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 15/07/2019 r.  30/08/2019 r.  
 06/08/2019 r.  

149/3/2019

 

150/3/2019

 

 

151/3/2019

 

 

152/3/2019

 

153/3/2019


Kancelaria Audytorska Beata Sierżant

 

Bilans-Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

ES Finanse i Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Kancelaria Podatkowa ASSET Maciej Baranowicz

 

AMC Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
 20/08/2019 r.  05/10/2019 r.  
 27/08/2019 r.  

 280/4/2019

 

281/4/2019


 

282/4/2019


 

283/4/2019


 

284/4/2019


 
285/4/2019286/4/2019287/4/2019291/4/2019
 

TAT Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Extenso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Kancelaria Audytorska Janina Świerzbinowicz

 

KI Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

DM Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

TAX BALANCE Kancelaria Biegłego Rewidenta Jacek Biernacki

 

MJ Biuro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

BT&A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

ZWERYFIKUJFIRMĘ.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
 10/09/2019 r.  26/10/2019 r.  
24/09/2019 r.

353/5/2019

 

354/5/2019


 

355/5/2019


 

356/5/2019


 

357/5/2019


 

358/5/2019


 

359/5/2019

Numerall Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

GC Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

BIG4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

 

  1. Tomasiewicz, W. Missala Spółka Partnerska Biegły Rewident I Doradca Podatkowy

 

EMSC Emilia Szkop

 

BBR WĄSIAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

„AWP” Kancelaria Biegłego Rewidenta Andrzej

Przybylski

8/10/2019 r. 23/11/2019 r.
22/10/2019 r.

468/6/2019

 

469/6/2019


 

470/6/2019

 

U-FIN Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

MH Audit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

BR Audyt Marcin Jagodziński
 4/11/2019 r.  20/12/2019 r.  
 19/11/2019 r.  

565/7/2019

 

566/7/2019
 

Extenso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

DPG TAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

2/12/2019 r.

17/01/2019 r.  

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl