Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:46, 22.07.2024 r.

Rzeczpospolita: Zawód został przeregulowany

Odbudo­wanie zniszczonej samorządności oraz godności zawodu biegłego rewidenta są priorytetami prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, o których mówi w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”

Rzeczpospolita

19 kwietnia 2024

Kamil Jesionowski w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wskazuje na dwa priorytety w zarządzaniu PIBR: „odbudo­wanie zniszczonej w ostat­nich latach samorządności oraz godności naszego zawodu. Konstytucja wyraźnie wskazuje, że samorząd powinien sprawować szeroką pieczę nad profesją. Również regulacje UE nie narzucają tak szeroko ustanowionego nadzoru publicznego, jaki mamy w Polsce”.

Prezes podkreśla, że „Burzenie zaufania do nas jako profesji, to bardzo niebezpieczne zjawisko. Nasza rola rośnie i będzie rosnąć wraz z oczekiwaniami otoczenia wobec przedsiębiorców. Tymczasem poczucie godności w naszym zawodzie dramatycznie spadło, powodując, z jednej strony mniejszą liczbę kandydatów do zawodu, z drugiej brak chęci wykonywania tej pracy przez osoby posiadające tytuł biegłego rewidenta”. Odnosząc się do przyczyn spadku liczby biegłych rewidentów Kamil Jesionowski mówi: „Mało optymistyczne wnioski płyną z rozmów z młodymi ludźmi, którzy rozważają karierę w tym zawodzie, a także z osobami, które tytuł biegłego rewiden­ta posiadają, ale zawodu nie wykonują. Zawód został przeregulowany. W trakcie kontroli, zwłaszcza w mniej­szych firmach, skupiono się na błędach o charakterze formalnym. Czy przez lata jego funkcjonowania wykryto jakiekolwiek zagrożenie systemowe? Takich danych nie widzimy, natomiast wielu rewidentów zwątpiło w poczucie swojej misji”.

Zdaniem prezesa KRBR, rynek nie utracił zaufania do biegłych rewidentów. Jak mówi, „Wierzę, że proces podważania zaufania do audytorów udało się zatrzymać, pomimo że często wymie­niano nazwę „GetBack", starając się przy tym nas oczerniać i jednocześnie odsuwać uwagę od instytu­cji państwa, które ewident­nie w tej sprawie zawiodły. Każdego roku badamy przeszło 40 tys. sprawozdań finansowych. W ostatnich latach nie było problemów z wykonywaniem badań przez biegłych. Ale fakt, że ktoś dobrze wykonuje pracę, nie jest z reguły zauważany”. Jako argument przytacza reakcję otoczenia gospodarczego na pomysł stworzenia centralnego rejestru akt badań. „To była zła, niebez­pieczna koncepcja, pokazują­ca brak wyobraźni jej autorów. Zareagował jednak rynek: niemalże wszystkie organizacje przedsiębiorców i samorządy zawodów zaufania publicznego”.

Prezes KRBR wskazuje, że „Drogą do stałej poprawy jakości - co widzimy choćby w krajach Europy Zachodniej nie jest nadmierne karanie biegłych rewidentów, ale wspieranie ich oraz – owszem surowe karanie, ale tych przewinień, które wpływają na wynik badania. Karalność nie powinna dotyczyć często dyskusyjnych uchybień formalnych, które mogłyby kończyć się zaleceniami, a następnie sprawdzeniem ich wykonania”.

Kamil Jesionowski zapowiada, że PIBR będzie występować z inicjatywą legislacyjną w zakresie ustawy o biegłych rewidentach – w obszarach związanych z rolą samorządu w procesie nadzoru oraz w kwestiach merytorycznych związanych z wykonywaniem zawodu.

Wywiad z prezesem KRBR dostępny jest w „Rzeczypospolitej” oraz „Parkiecie” (w nieco skróconej wersji) z 19.04.2024 a także w wydaniu online pod adresem: https://www.parkiet.com/ranking-audytorow/art40202091-bedziemy-walczyc-o-godnosc-naszego-zawodu

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl