Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:49, 29.02.2024 r.

Kary

Na podstawie art. 185 ustawy z dnia 11 maja 2107 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą, w związku z art. 26 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1571 z późn. zm.) Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) nakłada kary administracyjne na firmy audytorskie za naruszenia przepisów ustawy lub rozporządzenia nr 537/2014, określonych w art. 182 ust. 1 ustawy, w wyniku przeprowadzonych postępowań administracyjnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2020 r.

Karami administracyjnymi są:
  • kara upomnienia;
  • kara pieniężna (w przypadku firmy audytorskiej nie może ona przekroczyć 10% przychodów netto ze sprzedaży usług świadczonych w ramach działalności, o której mowa w art. 47 ust. 1 i 2 ustawy, osiągniętych w poprzednim roku obrotowym (jeżeli w poprzednim roku obrotowym firma audytorska nie osiągnęła przychodów z tych tytułów, wysokość kary odnosi się do ostatniego roku obrotowego, w którym firma je osiągnęła); w przypadku osób fizycznych nie może ona z kolei przekroczyć 250 tys. zł);
  • zakaz przeprowadzania badań (od roku do 3 lat);
  • zakaz wykonywania czynności rewizji finansowej (od roku do 3 lat);
  • zakaz świadczenia usług objętych standardami wykonywania zawodu (od roku do 3 lat);
  • zakaz pełnienia funkcji członka zarządu lub innego organu zarządzającego lub członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego w firmach audytorskich przez osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów ustawy lub rozporządzenia (od roku do 3 lat);
  • skreślenie z listy.
Nakładając karę upomnienia nakazuje się zaprzestanie określonego postępowania i powstrzymanie się od niego w przyszłości.

KRBR nakładając jedną z kar, o których mowa w art. 183 ust. 1 ustawy, postanawia również o nakazie podania do publicznej wiadomości nazwy wraz z numerem, pod którym firma audytorska jest wpisana na listę, lub imienia i nazwiska osoby, o której mowa w art. 182 ust. 2 ustawy, chyba że podanie tych danych do publicznej wiadomości będzie środkiem nieproporcjonalnym do naruszenia, będzie stanowiło zagrożenie dla stabilności rynków finansowych, zagrozi prowadzonemu postępowaniu karnemu lub wyrządzi niewspółmierną szkodę jednostce, dla której firma audytorska świadczyła swoje usługi, lub zaangażowanym instytucjom lub osobom. Nie podlegają ujawnieniu dane podmiotu, dla którego wykonywane były czynności rewizji finansowej.

KRBR, po uprawomocnieniu się decyzji nakładającej karę, podaje do publicznej wiadomości, bez zbędnej zwłoki, publikując na swojej stronie internetowej, informację o popełnionym przez firmę audytorską lub osobę, o której mowa w art. 182 ust. 2 ustawy, naruszeniu oraz nałożonej za to naruszenie karze.
Ww. informacje publikowane są przez 5 lat, licząc od dnia, w którym decyzja nakładająca karę stała się prawomocna.

Kary firm audytorskich podane do publicznej wiadomości (kary nakładane przez KRBR).
Kary administracyjne wobec firm audytorskich badających JZP podane do publicznej wiadomości (kary nakładane przez KNA)

Podstawa prawna
•    art. 182-185, art. 191, art. 276 oraz art. 280 ustawy z dnia 11 maja 2009 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl