Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:31, 22.07.2024 r.

Aktualności ESG

Ankieta PIBR dotycząca świadczenia usługi atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (SZR)

27 czerwca 2024 r.

Zapraszamy do udziału w ankiecie, której celem jest zbadanie zainteresowania biegłych rewidentów świadczeniem usługi atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (SZR) oraz zidentyfikowanie ewentualnych przeszkód w podjęciu się świadczenia tej nowej usługi. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie nie zajmie dużo czasu. Będzie aktywna do 21 lipca 2024 r.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3WlNJOg3zOwI7KpSucU2RYJvWoJx9rYG0wO1cic_okyZCWg/viewform?usp=sf_link

Zachęcamy do podzielenia się swoimi planami i opiniami w zakresie atestacji SZR.

Ankieta powstała we współpracy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów z dr. hab. Joanną Krasodomską, prof. UEK oraz dr hab. Eweliną Zarzycką, prof. UŁ, ACCA, prowadzącymi badania dot. atestacji informacji z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Dla przypomnienia, jak informowaliśmy w aktualności pt. „Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju i jej atestacja”,  po wejściu w życie nowych przepisów prawa – zmienionej ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach w wyniku implementacji dyrektywy CSRD - wszyscy biegli rewidenci wpisani do rejestru biegłych rewidentów przed dniem 1 stycznia 2024 r. będą „z urzędu” uprawnieni do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów czy też odbywania aplikacji. Jednocześnie biegli rewidenci dla utrzymania „nadanych z urzędu” uprawnień będą zobowiązani do uzupełnienia wiedzy poprzez odbycie, w określonym terminie wskazanym w ustawie, dodatkowych szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz jej atestacji. W przypadku nieuzupełnienia wiedzy we wskazanym terminie będzie podejmowana decyzja o wykreśleniu z rejestru biegłych rewidentów informacji o posiadaniu przez danego biegłego rewidenta uprawnienia do takiej atestacji.

Prace legislacyjne nad projektem ustawy wdrażającej dyrektywę CSRD do polskiego prawa są w toku tj. projekt jest po konsultacjach publicznych, w których PIBR wzięła udział. Ze stanowiskiem samorządu można się zapoznać tutaj „Stanowisko PIBR dotyczące projektu zmian w UoBR oraz w UoR”


Stanowisko PIBR dotyczące projektu zmian w UoBR oraz w UoR

22 maja 2024 r.

Publikujemy pismo KRBR dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Polska Izba Biegłych Rewidentów wzięła udział w procesie konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (UC14), o czym informowaliśmy w newsie pt. „Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę CSRD opublikowany” oraz „Konsultacje projektu zmian w UoBR oraz w UoR | PIBR”.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, po analizie ww. projektu, zebraniu uwag od członków organów PIBR, poszczególnych Komisji KRBR oraz Regionalnych Oddziałów PIBR, opracowała stanowisko w imieniu samorządu biegłych rewidentów.

Z pismem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wysłanym do Ministerstwa Finansów można zapoznać się tutaj, natomiast z załącznikami do tego pisma tutaj.

Za wszystkie zgłoszone propozycje zmian i komentarze dziękujemy.

Z uwagi na cel i napięty harmonogram prac legislacyjnych związanych z transpozycją do polskiego prawa dyrektywy CSRD, w zasadzie, uwagi dotyczące zmiany ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach zostały ograniczone do zapisów związanych z implementacją dyrektywy w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), a także dyrektywy zmieniającej dyrektywę w odniesieniu do dostosowania kryteriów wielkości przedsiębiorstwa dla mikro-, małych, średnich i dużych jednostek lub grup.

KRBR będzie kontynuowała prace zmierzające do kompleksowej zmiany innych, ważnych dla naszego środowiska, przepisów ustawy o biegłych rewidentach związanych z wykonywaniem zawodu przez biegłych rewidentów oraz działalnością firm audytorskich.


Konsultacje projektu zmian w UoBR oraz w UoR

6 maja 2024 r.

KRBR zaprasza do zgłaszania uwag do projektu ustawy implementującej dyrektywę w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także dyrektywy zmieniającej dyrektywę w odniesieniu do dostosowania kryteriów wielkości przedsiębiorstwa dla mikro-, małych, średnich i dużych jednostek lub grup.

O opublikowaniu na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (UC14) informowaliśmy w newsie pt. „Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę CSRD opublikowany”.

Przypominamy, że projekt ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw:

 • w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), a także
 • zmieniającej dyrektywę w odniesieniu do dostosowania kryteriów wielkości przedsiębiorstwa dla mikro-, małych, średnich i dużych jednostek lub grup.

Projekt jest dostępny pod adresem: https://legislacja.gov.pl/projekt/12381804/katalog/13035986#13035986.

PIBR została zaproszona do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych. Z ramienia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów prace koordynuje Komisja do monitorowania i opiniowania aktów prawnych.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów pragnie zachęcić wszystkich członków samorządu biegłych rewidentów do czynnego udziału w tych konsultacjach.

Zapraszamy do nadsyłania uwag, w formie tabeli dostępnej tutaj: TABELA_Uwagi do projektu ustawy o zmianie UoR i UoBR, w terminie do 10 maja 2024 r., na adres e-mail: biuro@pibr.org.pl


Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę CSRD opublikowany

19 kwietnia 2024 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (UC14).  Ma on na celu wdrożenie unijnej dyrektywy w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD)

Projekt wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji można pobrać tutaj: https://legislacja.gov.pl/projekt/12381804/katalog/13035986#13035986

Opublikowany 19 kwietnia 2024 r. projekt zmiany UoR i UoBR związany jest z implementacją aktów prawnych Unii Europejskiej: 

 • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 537/2014, dyrektywy 2004/109/WE, dyrektywy 2006/43/WE oraz dyrektywy 2013/34/UE w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Dz. Urz. UE L 322 z 16.12.2022, s. 15–80) ( „dyrektywa 2022/2464”)
 • dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2023/2775 z dnia 17 października 2023 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w odniesieniu do dostosowania kryteriów wielkości przedsiębiorstwa dla mikro-, małych, średnich i dużych jednostek lub grup (Dz. Urz. UE L z 21.12.2023) („dyrektywa delegowana”).

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów włączy się w proces konsultacji.

Ministerstwo Finansów przewidziało 30 dni  (od otrzymania pisma) na przesłane opinii projektu.

 


Atestacja ESG

2 luty 2024 r.

Dostępne opracowania IAASB związane ze sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju.

Temat sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju i jej atestacji będzie coraz częściej pojawiał się w naszej komunikacji. Chcemy dzielić się informacjami związanymi z tą tematyką, aby poszerzać wiedzę o tym zagadnieniu i nowej usłudze biegłych rewidentów.

Informujemy, że w e-Bibliotece zamieściliśmy nowe pozycje dotyczące sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Są to tłumaczenia publikacji IAASB z kwietnia 2021 r.:

 • Niewiążące wytyczne dotyczące stosowania standardu MSUA 3000 (zmienionego) do zleceń atestacyjnych dotyczących sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju i innej rozszerzonej sprawozdawczości zewnętrznej (pobierz przetłumaczone opracowanie – tutaj),
 • Niewiążące materiały wspomagające: Przykłady wybranych aspektów zleceń atestacyjnych dotyczących sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju i innej rozszerzonej sprawozdawczości zewnętrznej (RSZ) (pobierz przetłumaczone opracowanie – tutaj),
 • Niewiążące materiały wspomagające: Model wiarygodności i zaufania dotyczący sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju i innej rozszerzonej sprawozdawczości zewnętrznej (RSZ) (pobierz przetłumaczone opracowanie – tutaj).

Informujemy także, że konsultacje IAASB dotyczące projektu ISSA 5000 zakończyły się 1 grudnia 2023 r. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wzięła również udział w tych konsultacjach.


Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju – przyszłość czy teraźniejszość?

3 lipca 2023 r

W Unii Europejskiej i na świecie trwają intensywne prace związane ze sprawozdawczością przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz atestacją tych informacji.

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju i jej atestacja to jeden z najważniejszych tematów jakimi dziś zajmuje się Europa i świat. PIBR także jest bardzo zaangażowana w ten proces.

Stan prawny

W grudniu 2022 r. została opublikowana dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. „CSRD”) (informowaliśmy o tym w aktualności pt. „Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju”). Treść CSRD można pobrać z bazy aktów prawnych Unii Europejskiej (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2464). Dyrektywa nie jest stosowana bezpośrednio w państwach członkowskich – jej zapisy zaczynają obowiązywać dopiero po dokonaniu transpozycji do prawa krajowego. Polska jest w trakcie tego procesu.

Standardy raportowania dla przedsiębiorstw

Dyrektywa wprowadziła obowiązek ujawniania przez przedsiębiorstwa informacji o zrównoważonym rozwoju zgodnie z nowopowstającymi Europejskimi Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS). Doradcą technicznym Komisji Europejskiej opracowującej projekt ESRS została Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG). Ostateczna treść projektów ESRS została przekazana przez EFRAG do Komisji Europejskiej w listopadzie 2022 r. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej EFRAG - „First Set of draft ESRS”).

Atestacja informacji

Aby uwiarygodnić raportowane przez przedsiębiorstwa informacje konieczna będzie ich atestacja. W proces przygotowania dedykowanego tej usłudze atestacyjnej projektu standardu włączyła się Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (ang. skrót IAASB). IAASB poinformowała, że finalizowane są prace dotyczące projektu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych w zakresie Zrównoważonego Rozwoju - ISSA 5000. ISSA 5000 będzie służyć jako kompleksowy standard odpowiedni dla usług atestacyjnych z ograniczonym i racjonalnym poziomem zapewnienia. Będzie on miał zastosowanie do informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju zgłaszanych w ramach dowolnego tematu dotyczącego zrównoważonego rozwoju i przygotowanych zgodnie z różnymi ramowymi założeniami. Co więcej, standard będzie mógł być wykorzystany nie tylko przez biegłych rewidentów, ale także przez innych specjalistów wykonujących usługi atestacyjne w zakresie zrównoważonego rozwoju. Konsultacje projektu są planowane od sierpnia do grudnia 2023 r. (źródło informacji - https://www.iaasb.org/news-events/2023-06/proposed-international-standard-sustainability-assurance-5000-approved-public-consultation-unanimous#. Więcej informacji o planach IAASB można znaleźć pod adresem: https://www.iaasb.org/consultations-projects/sustainability-assurance).

W PIBR również zostały rozpoczęte prace związane z przygotowaniem członków naszego samorządu do świadczenia wysokiej jakości tych nowych usług atestacyjnych.


Raport IFAC oraz AICPA & CIMA na temat ESG

4 kwietnia 2023 r.

Raportowanie informacji ESG i ich atestacja stają się coraz istotniejsze dla firm – dowodzi globalne badanie przeprowadzone przez IFAC oraz AICPA & CIMA

Trzeci raport IFAC oraz AICPA & CIMA analizuje trendy i postęp w obszarze zrównowa­żo­nego rozwoju na przestrzeni trzech lat. Jak wynika z raportu „The State of Play in Sustainability Assurance”, organizacje przywiązują coraz większą wagę do sprawozdawczości korporacyjnej, która obejmuje kwestie środowiskowe, społeczne oraz dotyczące ładu korporacyjnego (ESG, ang. Environmental, Social, and Governance), a także związanej z tym atestacji. Wciąż jednak istnieje problem z dostarczaniem inwestorom i kredytodawcom spójnych, porównywalnych oraz jakościowych informacji na temat zrównoważonego rozwoju.

Według badania przeprowadzonego przez IFAC oraz AICPA & CIMA, około 95% dużych firm ujawniło informacje dotyczące ESG w 2021 r. (najświeższym dostępnym okresie, który mógł być poddany analizie). W 2019 r. ten odsetek wyniósł 91%. W 2021 r. 64% spółek uzyskało atestację przynajmniej niektórych z ujawnianych informacji ESG, co oznacza wzrost w porównaniu z wynikiem odnotowanym w 2019 r. (51%). Jednak dotychczasowa niezdolność do przyjęcia jednolitych, globalnie uznawanych standardów nadal stwarza wyzwania.

 Mimo że raportowanie w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju staje się coraz powszechniejsze w przedsiębiorstwach, analiza danych świadczy o tym, że standardy i ramy sprawozdawczości stosowane na świecie nie są jednolite  zauważa Kevin Dancey, CEO, IFAC. – Aż 86% procent firm korzysta z wielu standardów i ram. Ten patchworkowy system nie sprzyja spójnej, porównywalnej i wiarygodnej sprawozdawczości. Co więcej, nie zapewnia on również fundamentu niezbędnego do przeprowadzenia wysokiej jakości atestacji, która byłaby jednolita na skalę globalną.

W raporcie zbadano również zakres, w jakim przedsiębiorstwa udzielają wybiegających w przyszłość informacji na temat celów i planów związanych z redukcją emisji. Chociaż dwie trzecie firm ujawniło swoje założenia w tym obszarze, to tego typu danymi przedsiębiorstwa dzielą się rzadziej niż informacjami dotyczącymi historycznych emisji gazów cieplarnianych (ma to miejsce w przypadku 97% firm).

 Stały wzrost liczby raportów i przeprowadzanych weryfikacji danych ESG jest zauważalny, ale jeszcze więcej firm powinno wykonać kolejny krok, by otrzymać atestację, dzięki której ich sprawozdawczość będzie budzić zaufanie, a nie wątpliwości  twierdzi Susan Coffey, CEO of public accounting, AICPA & CIMA. – Niezwykle istotną rolę odgrywa w tym zakresie nasza profesja. Profesjonalnie wykwalifikowani i licencjonowani księgowi posiadają niekwestionowane kompetencje, są zdolni do profesjonalnego osądu oraz działają w ramach solidnego systemu, w którego centrum znajduje się ochrona interesu publicznego. Powinniśmy być oczywistym wyborem, jeśli chodzi o umacnianie globalnego zaufania do danych ESG i ich znaczenia. 

Inne wnioski płynące z badania dotyczą m.in. najpopularniejszych standardów wykorzystywanych przy świadczeniu usług atestacyjnych czy jurysdykcji o najwyższych wskaźnikach weryfikacji informacji ESG wykonywanych przez profesjonalistów lub podmioty do tego uprawnione. Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi wynikami raportu pod adresem: https://www.aicpa-cima.com


Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

22 grudnia 2022 r.

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano treść dyrektywy ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD).

ak poinformowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Finansów, 16 grudnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana dyrektywa ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. CSRD). Zgodnie z dyrektywą, wszystkie duże jednostki oraz małe i średnie spółki giełdowe będą przedstawiać w swoim sprawozdaniu z działalności informacje na temat: kwestii środowiskowych, społecznych i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego. Informacje te będą raportowane według wspólnych europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. ESRS). Jak przypomina resort finansów, dla małych i średnich spółek giełdowych zostaną opracowane uproszczone ESRS.

Ministerstwo podkreśla, że dzięki wprowadzonemu raportowaniu zainteresowane grupy użytkowników otrzymają szerszy dostęp do porównywalnych, wiarygodnych, wysokiej jakości danych na temat zrównoważonego rozwoju. Tym samym, uzyskają dodatkowe narzędzie, które umożliwi wywieranie większego wpływu na podmioty gospodarcze działające w ich lokalnej społeczności.

Polska, tak jak i pozostałe kraje UE, będzie miała 18 miesięcy na implementację dyrektywy CSRD. Polska Izba Biegłych Rewidentów włączy się aktywnie w ten proces w ramach współpracy z Ministerstwem Finansów. Przedstawiciele Krajowej Rady Biegłych Rewidentów są członkami grupy roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego i biorą czynny udział w jej posiedzeniach od 2021 r.

Więcej informacji dotyczących dyrektywy ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (m.in. na temat planowanego harmonogramu wdrożenia dyrektywy) oraz jej pełną treść w wersji polskiej można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/dyrektywa-o-sprawozdawczosci-przedsiebiorstw-w-zakresie-zrownowazonego-rozwoju-juz-opublikowana


Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju i jej atestacja

8 grudnia 2023 r.

Plany dotyczące atestacji sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju przez biegłych rewidentów.

W newsie pt. „Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju – przyszłość czy teraźniejszość?” informowaliśmy o trwających pracach związanych z transpozycją do polskiego prawa postanowień dyrektywy ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. „CSRD”). Prace prowadzone są przez Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w Ministerstwie Finansów. W proces włączona jest Krajowa Rada Biegłych Rewidentów oraz Polska Agencja Nadzoru Audytowego.

Ostateczny kształt przepisów krajowych, w tym wybrane przez Polskę wskazane w dyrektywie opcje, poznamy po opublikowaniu zmienionego brzmienia ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach. Państwa członkowskie na transpozycję CSRD mają czas do 6 lipca 2024 r.

Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju

Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju obejmuje raportowanie o ESG. ESG to skrót od angielskiej nazwy 3 elementów: E – Środowisko (z ang. Environmental), S – Społeczeństwo (z ang. Social) i G – Ład korporacyjny (z ang. Governance).

Sprawozdawczość będzie wprowadzana etapowo, do lat obrotowych rozpoczynających się od:

 • 1 stycznia 2024 r. – największe jednostki zainteresowania publicznego („JZP”), tj. jednostki notowane, banki i ubezpieczyciele, mające powyżej 500 pracowników (na poziomie jednostkowym) i największe grupy kapitałowe, których jednostką dominującą jest JZP (na poziomie skonsolidowanym), które już obecnie raportują na temat informacji niefinansowych,
 • 1 stycznia 2025 r. – pozostałe duże jednostki i pozostałe duże grupy,
 • 1 stycznia 2026 r. – średnie i małe spółki giełdowe, z wyłączeniem notowanych spółek mikro (które będą mogły skorzystać z 2-letniej opcji opt-out, tj. nieprzedstawiania sprawozdawczości).

Przedsiębiorstwa będą ujawniały informacje o zrównoważonym rozwoju zgodnie z nowopowstającymi Europejskimi Standardami Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards, ESRS). Harmonogram wydania przez Komisję Europejską rozporządzeń zawierających obowiązkowe standardy:

 • do 30 czerwca 2023 r. – dla dużych jednostek standardy pełne/bazowe (zostały już przyjęte),
 • do 30 czerwca 2024 r. – pakiet uproszczonych standardów dla małych i średnich jednostek notowanych,
 • do 30 czerwca 2024 r. – dla dużych jednostek standardy sektorowe (rozważane jest przesunięcie terminu do 30 czerwca 2026 r.),
 • do 30 czerwca 2024 r. – standardy dla jednostek z państw trzecich (rozważane jest przesunięcie terminu do 30 czerwca 2026 r.).

Biegli rewidenci oraz kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym

Już dziś chcemy się z Państwem podzielić planowanymi, wybranymi rozwiązaniami w zakresie atestacji, które mogą się zmienić w toku prac nad ustawami.

W Polsce, z uwagi na uwarunkowania prawno-regulacyjne, planowane jest, aby atestacji mogli dokonywać wyłącznie biegli rewidenci wykonujący usługi w imieniu firm audytorskich. (CSRD przewiduje również opcję dla krajów członkowskich – innych certyfikowanych niezależnych dostawców usług atestacyjnych, pod warunkiem, że będą oni podlegać wymogom równoważnym z wymogami określonymi w Dyrektywie 2006/43/WE).

Na początku, po wejściu w życie nowych przepisów prawa, wszyscy biegli rewidenci wpisani do rejestru biegłych rewidentów przed dniem 1 stycznia 2024 r. będą „z urzędu” uprawnieni do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów czy też odbywania aplikacji. Jednakże będą oni zobowiązani do uzupełnienia wiedzy poprzez odbycie, w określonym terminie wskazanym w ustawie, dodatkowych szkoleń w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz jej atestacji. W przypadku nieuzupełnienia wiedzy we wskazanym terminie Krajowa Rada Biegłych Rewidentów będzie podejmowała uchwałę o wykreśleniu z rejestru informacji o posiadaniu przez danego biegłego rewidenta uprawnienia do takiej atestacji.

Osoby, które rozpoczęły postępowanie kwalifikacyjne na biegłego rewidenta przed 1 stycznia 2024 r. i zostaną wpisane do rejestru biegłych rewidentów przed 1 stycznia 2026 r., również nabędą „z urzędu” uprawnienia do atestacji informacji o zrównoważonym rozwoju. Jednakże i do nich będzie miał zastosowanie obowiązek uzupełnienia wiedzy w ramach dodatkowego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.

Natomiast osoby wpisywane do rejestru od dnia 1 stycznia 2026 r., jeżeli będą chciały uzyskać uprawnienia do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, będą musiały zdać dodatkowe egzaminy oraz odbyć aplikację w tym zakresie. Będzie to można zrobić albo w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta lub też później posiadając już tytuł biegłego rewidenta.

Standard atestacji

Dyrektywa CSRD stanowi, że państwa członkowskie wymagają od biegłych rewidentów i firm audytorskich atestacji sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie ze standardami atestacji przyjętymi przez Komisję Europejską. Harmonogram wydania przez Komisję Europejską rozporządzeń zawierających te standardy przedstawia się następująco:

 • do 1 października 2026 r. – standard atestacji dającej ograniczoną pewność,
 • do 1 października 2028 r. – standard atestacji dającej racjonalną pewność (wcześniej nastąpi ocena, czy jest możliwe uzyskanie racjonalnej pewności).

Przejście od usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność do usługi dającej racjonalną pewność pozwoli na stopniowy rozwój rynku usług atestacji informacji na temat zrównoważonego rozwoju oraz praktyk sprawozdawczych jednostek.

Pierwsze zlecenia atestacji będą dotyczyć sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za 2024 rok. Informacje te będą publikowane w 2025 roku. Dopóki Komisja Europejska nie przyjmie standardu atestacji państwa członkowskie mogą stosować krajowe standardy, procedury lub wymogi dotyczące atestacji. KRBR rozpoczęła prace związane z opracowaniem rozwiązań obowiązujących w okresie przejściowym, czyli do czasu przyjęcia unijnego standardu atestacji.


Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl