Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:09, 20.03.2023 r.

MF o podwykonawstwie

MF wyjaśniło, że wobec pojawiających się rozbieżności, rozważy czy nie należałoby doprecyzować przepisów regulujących podwykonawstwo.

16 marca 2023

Ustawa o biegłych rewidentach stanowi, że przeprowadzając badanie, firma audytorska może, w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, powierzyć osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wpisanej na listę firm audytorskich, zwanej dalej "podwykonawcą", wykonanie w jej imieniu i na jej rzecz niektórych czynności badania (art. 48 ust. 2). W związku z wątpliwościami dotyczącymi tego, czy podwykonawca może zostać wyznaczony jako kluczowy biegły rewident i podpisać sprawozdane z takiego badania skierowaliśmy zapytanie do Ministerstwa Finansów („MF”).

W odpowiedzi Departament Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości MF wyjaśnił, że umowa podwykonawstwa powinna określać zakres zleconych czynności i wynagrodzenie za ich realizację, a także zakres odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy. Ocena danego stanu faktycznego i zastosowania przepisów ustawy o biegłych rewidentach, w tym zakresu wykonywanych czynności przez podwykonawcę podlegać winna każdorazowo w odniesieniu do zapisów konkretnej umowy.

MF zaznaczyło także, że w sprawie podwykonawstwa brak jest ugruntowanego orzecznictwa sądowego, które wskazywałoby na przyjęty kierunek interpretacji tego zagadnienia. Stanowiska doktryny, choć mogą być pomocne, to jednak nie mają charakteru decydującego (rozstrzygającego). W związku z powyższym wobec pojawiających się rozbieżności, MF rozważy czy nie należałoby doprecyzować przepisów regulujących podwykonawstwo.

Z zapytaniem PIBR można zapoznać się - tutaj, z pismem MF – tutaj.

Przypominamy, przy okazji, o uzyskanej przez PIBR opinii prawnej (aktualność pt. „Opinia prawna dotycząca podwykonawstwa”), a także informujemy o komunikacie PANA („Komunikat ws. opinii prawnej dr. hab. Bogusława Ulijasza”).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl