Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 22:24, 20.03.2023 r.

Zmiany przepisów prawa dotyczące badania

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na zmiany przepisów prawa mające związek z badaniem sprawozdań finansowych.

28 lutego 2023

Ustawa o rachunkowości

15 lutego 2023 r. weszła w życie ustawa zmieniająca ustawę o rachunkowości - ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw („ustawa zmieniająca”), (pobierz ustawę zmieniającą tutaj).

Zmiana ustawy o rachunkowości, zapisana w art. 2 oraz art. 19 ustawy zmieniającej, ma związek z badaniem sprawozdań finansowych. W art. 2 ustawy zmieniającej wprowadzono zmianę polegająca na wykreśleniu z art. 66 ust. 6 pkt 2 ustawy o rachunkowości odniesienia do art. 4 rozporządzenia 537/2014. Oznacza to, że nie dochodzi do nieważności badania z mocy prawa, jeżeli miało miejsce naruszenie wymogów związanych z wynagrodzeniem od jednostki zainteresowania publicznego. Art. 19 ustawy zmieniającej umożliwia zastosowanie zmienionego brzmienia art. 66 ust. 6 pkt 2 ustawy o rachunkowości do badań sprawozdań finansowych sporządzonych od dnia 20 marca 2020 r., czyli odpowiednio w okresie stanu epidemii, a później stanu zagrożenia epidemicznego w związku z wirusem SARS-CoV-2.

Kodeks spółek handlowych

Chcielibyśmy także przypomnieć, że 13 października 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (pobierz ustawę tutaj), która wprowadziła szereg istotnych zmian w zakresie prawa spółek. Nowelizacja zakłada między innymi wprowadzenie tzw. prawa holdingowego regulującego relacje pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach grupy spółek, reformę przepisów dotyczących rad nadzorczych, a także modyfikację ustawowych zasad odpowiedzialności członków zarządu oraz członków rady nadzorczej.

Nowością wprowadzoną przez nowelizację KSH jest obowiązek udziału kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu rady nadzorczej, którego przedmiotem jest m.in. ocena sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty. Obowiązek ten odnosi się do spółek kapitałowych, których sprawozdanie finansowe podlega badaniu ustawowemu. W takim przypadku, rada nadzorcza zawiadamia kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie, o terminie posiedzenia rady nadzorczej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Rolą kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej, podczas posiedzenia rady nadzorczej, jest przedstawienie radzie nadzorczej sprawozdania z badania sprawozdania finansowego spółki, w tym oceny podstaw oświadczenia kierownika jednostki o zdolności spółki do kontynuowania działalności, a także udzielenie odpowiedzi na pytania członków rady nadzorczej.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl