Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:28, 29.11.2023 r.

Szkolenia

Zasady szkolenia

Biegli rewidenci obowiązani są stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w każdym roku kalendarzowym.

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe polega na odbyciu szkolenia w formie stacjonarnej lub e-learningu. Szkolenie ma podnieść wiedzę lub umiejętności związane z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, w szczególności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegły rewident może odbyć w ramach samokształcenia zawodowego. Obowiązek szkolenia powstaje z pierwszym dniem roku następującego po roku, w którym biegły rewident został wpisany do rejestru.


Chcesz wziąć udział
w szkoleniu w ramach ODZ?

Zobacz terminy

Liczba godzin szkolenia w 3-letnim okresie rozliczeniowym

Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (dalej ODZ) dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:
 • co najmniej 72 godziny lekcyKjne szkolenia przeprowadzonego przez PIBR lub jednostkę uprawnioną, o której mowa w art. 10 ust 1 pkt 2 Ustawy (dalej: jednostka uprawniona) z tematów określonych Uchwałą KRBR,
 • nie więcej niż 48 godzin lekcyjnych samokształcenia.
W każdym roku kalendarzowym biegły rewident odbywa co najmniej 16 godzin lekcyjnych obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, biorąc udział w szkoleniach prowadzonych przez PIBR lub jednostkę uprawnioną.

Dodatkowo biegły rewident uzupełnia odbyte minimum (w każdym roku 3-letniego cyklu po 16 godzin) o 24 godziny lekcyjne odbyte w trzyletnim okresie rozliczeniowym, tak by w cyklu 3-letnim liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego wynosiła 72 godziny lekcyjne z tematów uchwalonych przez KRBR. Nadwyżka liczby godzin szkolenia ponad limit 72 godzin lekcyjnych jest zaliczana na poczet wykonania łącznej liczby godzin wymaganych w ramach 3 letniego cyklu szkoleniowego.

Biegły rewident w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (dalej: „ODZ”) ma prawo odbyć i wykazać maksymalnie 48 godzin lekcyjnych samokształcenia w całym okresie rozliczeniowym. Najistotniejszą zmianą w zakresie zasad odbywania ODZ przez biegłych rewidentów, obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r., a dotyczącą SAMOKSZTAŁCENIA, jest brak wymogu odbycia samokształcenia w każdym roku danego cyklu rozliczeniowego ODZ, a co za tym idzie brak konieczności składania oświadczeń o samokształceniu w każdym roku. Biegły rewident nie ma obowiązku składania i odbywania samokształcenia w każdym roku. Biegły rewident, w przypadku korzystania z tej formy wykonania realizacji ODZ (tj. samokształcenia), ma obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa poniżej, najpóźniej w terminie do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego ODZ, którego oświadczenie dotyczy. Nadwyżka godzin zrealizowanych ponad limit określony dla samokształcenia nie może stanowić wypełnienia obowiązku ODZ z tematów określonych Uchwałą KRBR.

Biegłego rewidenta, który uzyskał wpis do rejestru biegłych rewidentów w trakcie okresu rozliczeniowego, obowiązuje szkolenie w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru 120 godzin w cyklu trzyletnim, co oznacza, że na każdy rok okresu rozliczeniowego przypada 40 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego (w tym z tematów uchwalonych przez KRBR w każdym roku kalendarzowym co najmniej 16 godzin szkolenia, a przeciętnie w cyklu rozliczeniowym 24 godziny szkoleniowe rocznie). Możliwość skorzystania z formy szkolenia ODZ jako samokształcenia ulega odpowiedniemu proporcjonalnemu zmniejszeniu w stosunku do wymogów cyklu rozliczeniowego.

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe. Obecnie trwający 3-letni okres rozliczeniowy ODZ rozpoczął się 1 stycznia 2021 r., a zakończy się 31 grudnia 2023 r.

Samokształcenie zawodowe

Jak najprościej i najszybciej przesłać oświadczenie o samokształceniu?

Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz na pibr.org.pl


Krok 1 - zaloguj się na indywidualne konto biegłego rewidenta,
Krok 2 -
wypełnij elektroniczny formularz WNSAMO - Oświadczenie o samokształceniu biegłego rewidenta (menu "Rozwiń panel" dostępne w lewym górnym rogu)
Krok 3 -
zakończ wypełnianie formularza klikając przycisk Wyślij.

Jak sprawdzić podsumowanie okresu szkoleniowego oraz zgłosić samokształcenie?Biegły rewident może odbyć samokształcenie zawodowe poprzez:

 • uczestnictwo w konferencjach,
 • pracę dydaktyczną, naukowo-dydaktyczną lub naukową,
 • uczestnictwo w studiach wyższych, studiach trzeciego stopnia, studiach podyplomowych,
 • uczestnictwo w szkoleniach przeprowadzanych w formie stacjonarnej lub w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem sieci Internet (e-learning),
 • uczestnictwo w kursach kształcenia teoretycznego i praktycznego,
 • udział w opracowywaniu projektów aktów prawnych,
 • napisanie wydanych lub przyjętych do druku publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym,
 • udział w pracowaniu lub opracowanie wydanego programu multimedialnego,
 • prowadzenie kursów, wykładów, wygłaszanie referatów na konferencjach lub szkoleniach,
 • udział w pracach organów stanowiących standardy, komitetów, komisji lub grup roboczych powoływanych przez te podmioty lub przez organizacje zawodowe,
 • opracowanie recenzji materiałów merytorycznych przygotowywanych do publikacji w formie książki, rozdziału w książce, artykułu w czasopiśmie fachowym oraz materiałów szkoleniowych,
 • zdanie egzaminu zawodowego,
 • korzystanie z usług profesjonalnego doradztwa świadczonych w formie zajęć z trenerem osobistym,
 • świadczenie usług profesjonalnego doradztwa w formie zajęć jako trener osobisty.

Oświadczenie o samokształceniu zawodowym biegłego rewidenta - wersja papierowa.

Narzędzie do podsumowania statusu biegłego rewidenta w zakresie doskonalenia zawodowego w cyklu rozliczeniowym 2021-2023

Dokumentacja ze szkolenia

Biegły rewident musi udokumentować odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego. Dokumenty, które potwierdzają odbycie szkolenia przechowuje przez okres 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je odbył.

Na wezwanie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR) biegły rewident składa dokumenty, które potwierdzają, że odbył obligatoryjne doskonalenie zawodowe. Dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

KRBR określa, w formie uchwały zatwierdzanej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego:

 • zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, z wyjątkiem części dotyczącej samokształcenia zawodowego,
 • okres rozliczeniowy i minimalną liczbę godzin, w tym dopuszczalną liczbę godzin przypadających na samokształcenie dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu.

Odbycie szkolenia w późniejszym terminie

W uzasadnionych przypadkach biegły rewident może ubiegać się o wyrażenie zgody KRBR na odbycie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż dwa lata od upływu wymaganego terminu. Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie ODZ w terminie późniejszym, w odniesieniu do danego roku kalendarzowego, powinien być złożony nie później niż do 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym biegły rewident zobowiązany był do odbycia ODZ.

Biegły rewident może ubiegać się o wyrażenie zgody na odbycie ODZ w terminie późniejszym, w odniesieniu do danego 3-letniego okresu rozliczeniowego. Wniosek powinien być złożony nie później niż do 31 marca roku następującego po roku kalendarzowym w którym kończył się dany 3-letni okres rozliczeniowy, w którym biegły rewident zobowiązany był do odbycia ODZ.

Biegły rewident składa do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pisemny wniosek (wzór), który zawiera:

 • imię i nazwisko,
 • numer wpisu do rejestru,
 • roku/okres rozliczeniowy (którego wniosek dotyczy),
 • uzasadnienie odbycia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w terminie późniejszym,
 • załączniki, które potwierdzają wystąpienie choroby, wypadek losowy lub inną ważną przyczynę, która uniemożliwia odbycie szkolenia w wymaganym terminie.

KRBR rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie pisemnie zawiadamia biegłego rewidenta o jego rozstrzygnięciu.

Tematyka szkoleń na 2023 r.

L.p.

Temat

Liczba godzin

1

Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa podatkowego

8

2

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

8

3

Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych

8

4

Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień podczas badania sprawozdania finansowego (KSB 540 zmieniony) – praktyka zastosowania

16

5

Badanie kluczowych obszarów sprawozdania finansowego – przychody

16

6

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu sprawozdawczym

8

7

Rachunek przepływów pieniężnych przedmiotem badania w ujęciu rewizji finansowej

4

8

Kryptowaluty w sprawozdaniu finansowym

8

9

Prace badawcze i rozwojowe - aspekty bilansowe i podatkowe

8

10

Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych

16

11

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

16

12

Aktualizacja wiedzy z zakresu zmian w międzynarodowych i krajowych standardach badania

8

13

Wpływ ryzyka zniekształcenia sprawozdania finansowego drogą oszustwa na proces akceptacji badania i jego przebieg – aspekty praktyczne i formalnoprawne

8

14

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości - klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania z uwzględnieniem najczęściej występujących nieprawidłowości

16

15

Zdolność jednostki do kontynowania działalności a proces badania – odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

8

16

Praktyczne zastosowanie MS Excel w badaniu sprawozdań finansowych

8

17

Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

8

18

Proces badania sprawozdań finansowych w aspekcie najczęściej występujących nieprawidłowości

8

19

Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia w świetle KSB 315 (Zmienionego w 2022 r.)

16

20

Badanie jednostek samorządu terytorialnego

8

21

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

16

22

Komunikacja biegłego rewidenta z zarządem oraz osobami sprawującymi nadzór

8

23

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

8

24

Zasady etyki w praktyce - studium przypadku

8

25

Sporządzanie i badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego - najczęściej występujące nieprawidłowości

16

26

Zastosowanie nowych standardów zarządzania jakością

16

27

Nowe standardy zarządzania jakością IAASB - praktyczne aspekty wdrożenia

8

28

Umowy o niezakończone usługi - ujęcie rachunkowe oraz procedury badania

8

29

Raportowanie zrównoważone ESG - czym jest i jak zacząć je analizować?

8

30

Storytelling i wizualizacja danych dla finansistów

16

31

Praktyczne zarządzanie projektami w pracy biegłego rewidenta

16

32

Cyberbezpieczeństwo firmy audytorskiej

8

Sprawdź ofertę szkoleń

Jednostki uprawione do prowadzenia szkoleń

Szkolenia obligatoryjne mogą przeprowadzać:

 • Polska Izba Biegłych Rewidentów (w imieniu PIBR szkolenia prowadzą Regionalne Oddziały PIBR oraz Centrum Edukacji PIBR)
 • jednostka uprawniona

Jednostką uprawnioną, zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy, jest jednostka wpisana do wykazu prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i która:

 • opracowała programowe i organizacyjno-techniczne założenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • przedstawiła wykaz dostępnych publikacji, które zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • przedstawiła opis opracowań własnych, które zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • przedstawiła informacje o możliwościach organizacyjno-technicznych, w szczególności o warunkach lokalowych, wyposażeniu w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, w zakresie przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w deklarowanych formach kształcenia.

Informacja o prowadzonych przez jednostki uprawnione szkoleniach w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, o której mowa w art. 10 ust. 9 Ustawy.

Jednostka, która po raz pierwszy ubiega się o wpis do wykazu jednostek uprawnionych składa do Krajowej Rady Biegłych Rewidentów pisemny wniosek zawierający:

 • nazwę jednostki,
 • adres siedziby,
 • rodzaj deklarowanych form kształcenia,
 • zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego

Do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowe założenia programowe i organizacyjno-techniczne obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • wykaz dostępnych publikacji, które zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • opis opracowań własnych, które zamierza wykorzystać na potrzeby przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego,
 • informacje o możliwościach organizacyjno-technicznych, w szczególności o warunkach lokalowych, wyposażeniu w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt, w zakresie przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w deklarowanych formach kształcenia.

Wniosek należy złożyć w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym jednostka zamierza prowadzić obligatoryjne doskonalenie zawodowe.

KRBR rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie pisemnie zawiadamia jednostkę o jego rozstrzygnięciu. W przypadku rozstrzygnięcia negatywnego informacja zawiera uzasadnienie. Po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosku jednostka zostaje niezwłocznie wpisana do wykazu, który jest publikowany na stronie PIBR.

W przypadku wniosku aktualizującego jednostka uprawniona składa dokumenty w zakresie objętym zmianami w terminie również do 30 września roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym jednostka zamierza prowadzić obligatoryjne doskonalenie zawodowe.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przeprowadza wizytacje w jednostkach uprawnionych.

Zgodnie z § 2 pkt 4 załącznika do Uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Nr 1915/31a/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie wytycznych w zakresie wizytacji, poniżej publikujemy listę jednostek uprawnionych podlegających wizytacji w roku 2023. Lista jednostek została przyjęta Uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Nr 2621/48/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie dokonania wyboru i ustalenia listy jednostek uprawnionych do szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego podlegających wizytacji w 2023 roku.

Lista jednostek uprawnionych podlegających wizytacji w 2023 r.

Lp.

Nazwa jednostki

 1.

ABES Audit Sp. z o.o.

ul. J. Bema 60 lok. 304, 01-225 Warszawa

 2.

AUDITPLUS SOLUTIONS Sp. z o.o.
ul. Myśliwska 57 lok.5E, 30-718 Kraków

 3.

BDO Solutions Sp. z o.o.
ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa

 4.

BDO Spółka z o.o. Sp.k.
ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa

 5.

Ernst & Young Audit Sp. z o.o. Sp.k.
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

 6.

Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Jana Matejki 4, 40-077 Katowice

 7.

Misters Audytor Adviser Sp. z o.o.
ul. Wiśniowa 40 lok. 5, 02-520 Warszawa

 8.

PERFECTUM-AUDIT Doradcy Finansowo-Księgowi Sp. z o.o.
al. Komisji Edukacji Narodowej 98, 02-777 Warszawa

 9.

PricewaterhouseCoopers Polska Sp. z o.o. Audyt Sp.k.
ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

 10.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
ul. Górnośląska 5, 00-443 Warszawa

 11.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Bielsku-Białej
ul. Wrzosowa 33, 43-300 Bielsko-Biała

 12.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 93, 80-286 Gdańsk

 13.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Gorzowie Wlkp.
ul. Sikorskiego 81, 66-400 Gorzów Wlkp.

 14.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Katowicach
ul. Sokolska 3, 40-084 Katowice

 15.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddział w Kielcach
ul. Zagnańska 84 A, 25-528 Kielce

 16.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Krakowie
ul. Kazimierza Wielkiego 19, 30-074 Kraków

 17.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Lublinie
al. Piłsudskiego 1a, 20-011 Lublin

 18.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Edukacji Zawodowej
ul. Płocka 17/25, 01-231 Warszawa


Materiały dla jednostek

Zaliczenie wykładowcom obowiązkowego szkolenia

Biegli rewidenci, którzy prowadzą obligatoryjne szkolenia organizowane przez PIBR lub jednostkę uprawnioną uzyskują zaliczenie tych szkoleń jako obligatoryjne doskonalenie zawodowe – na podstawie zaświadczenia lub certyfikatu wydanego przez jednostkę szkolącą.

Biegłemu rewidentowi–wykładowcy zaliczana jest taka liczba godzin, jaka wynika z liczby godzin podanych w podjętej przez KRBR uchwale w sprawie zakresu tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w danym roku kalendarzowym, w odniesieniu do każdego modułu (tematu) oddzielnie, niezależnie od liczby szkoleń przeprowadzanych z danego modułu (tematu) w danym roku kalendarzowym.

Udział biegłego rewidenta–wykładowcy w szkoleniach innych niż szkolenia z zakresów tematycznych obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów należy z kolei traktować jako samokształcenie.

E-learning

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń elearningowych przygotowanych przez Centrum Edukacji PIBR. Jest to portal, który powstał z myślą o biegłych rewidentach, którzy chcą w elastycznej formule pozyskać wiedzę niezbędną w ich praktyce zawodowej. Cyklicznie udostępniane będą na platformie kolejne tematy szkoleń.

Przejdź do: Platforma elearningowa CE PIBR

e-Biblioteka

 • Wytyczne organizacyjno-metodyczne. Obligatoryjne doskonalenie zawodowe dla biegłych rewidentów w 2022 r. dostępne są w e-Bibliotece.
 • Informatory komisji ds. szkoleń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dostępne są w e-Bibliotece.

Kontakt

Dział Szkoleniowo-Wydawniczy Biura PIBR
e-mail: szkolenia@pibr.org.pl

 

Podstawa prawna

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl