Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:15, 22.07.2024 r.

Rzeczpospolita: Badania w czasach niepewności

Trudne otoczenie rynkowe uderza w biznes i stanowi wyzwanie dla biegłych rewidentów, o czym pisze „Rzeczpospolita”. Gazeta wymienia elementy, na które powinni zwrócić uwagę audytorzy badający sprawozdania finansowe.

Rzeczpospolita

19 kwietnia 2024

Jak wskazuje dziennik, Polska zna­lazła się w gronie 26 krajów, które odnotowały dwucyfrowy wzrost niewypła­calności przedsiębiorstw w 2023 r. „Choć inflacja wyhamowała, to rok 2024 też nie będzie łatwy. Po dwóch  latach  stopniowego zwiększania się liczby niewy­płacalności w 2022 r. (+ 1 proc.) i 2023 r. (+ 7 proc.), dynamika w tym roku przyspieszy jeszcze mocniej (+ 9 proc.) przed usta­bilizowaniem się w 2025 r.”, a „zdaniem ekspertów w 2024 r. pomimo lepszych perspek­tyw wzrost gospodarczy pozo­stanie poniżej trendu sprzed pandemii”.

Gazeta przypomina, że Polska Agencja Nadzoru Audytowego wypunktowała zagadnienia, na które rewidenci powinni w tym roku zwrócić szczególną uwagę. Oprócz standardowych czynników ryzyka o charakterze ekono­micznym pojawia się wątek wojny na Ukrainie, przekładający się na obostrzenia importowe i eksportowe oraz konieczność sprawdzania, czy badane podmioty nie naruszają przepisów. Biegli rewidenci muszą zwracać baczną uwagę także na ryzyko prania pieniędzy i rosnące zagro­żenie ze strony cyberprzestępców.

„Rzeczpospolita” wskazuje, że „Prawidłowe raportowanie finansowe obejmuje wiele wymiarów. Jednym z nich jest ocena dotycząca kontynuacji działalności, a więc założenia, że jednostka będzie funkcjo­nowała w ciągu dwunastu ko­lejnych miesięcy od dnia bi­lansowego”. Piotr Witek, członek Krajo­wej Rady Biegłych Rewiden­tów, przypomina, że „pierwszej oceny tego założenia powinien dokonać w sprawozdaniu fi­nansowym zarząd na podsta­wie m.in. sytuacji finansowej czy zdolności do pozyskania finansowania”.

Jak wyjaśnia Piotr Witek, „W tym złożonym środowi­sku audytor podejmuje się zadania potwierdzenia przyję­tych przez zarząd jednostki założeń co do kontynuacji działalności, ocenia jej zasadność i czasami w określonych okolicznościach wskazuje na jej brak. Jeśli jednostka nie ujawni faktu istnienia znaczą­cej niepewności co do konty­nuowania działalności, a bie­gły taką niepewność odkryje, wydaje opinię z zastrzeżeniem lub negatywną”. Przypomina, że „W niezwykle rzadkich sy­tuacjach może on również ze względu na splot wielu róż­nych niepewności odmówić wydania opinii o sprawozda­niu, wskazując, że w danych okolicznościach nie może wskazać, czy jest ono popraw­ne czy nie”.

Artykuł dostępny jest w „Rzeczypospolitej” z 19.04.2024.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl