Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 23:42, 21.07.2024 r.

Komisje KRBR

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów stosownie do potrzeb i w celu wykonywania zadań powołuje komisje, określając ich tryb działania.

Komisja została powołana w dniu 27 czerwca 2023 r. na kadencję 2023-2027. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w szczególności poprzez:

 • przygotowanie i wdrożenie rozwiązań wynikających z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 • przygotowanie zmian organizacyjnych dotyczących funkcjonowania i działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów dostosowujących jej działalność do zmieniających się warunków funkcjonowania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 • nadzór nad realizowaniem postanowień strategii działania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz kontrola wydatków pod kątem zachowania  dyscypliny budżetowej,
 • koordynowanie działań polegających na współpracy z organizacjami zawodowymi w zakresie statutowych zadań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 • zapewnienie partnerskiej współpracy z organami nadzoru publicznego w Polsce oraz koordynowanie współpracy między Krajową Radą Biegłych Rewidentów a innymi organami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 • koordynowanie obiegu dokumentów przedstawianych Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów na posiedzenia,
 • doskonalenie dotychczasowych form współpracy z regionalnymi oddziałami Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz inicjowanie nowych kierunków współdziałania, w szczególności aktywizujących działalność regionalnych oddziałów na rzecz członków Polskiej Izby Biegłych Rewidentów,
 • inicjowanie działań promujących zawód biegłego rewidenta.

Skład komisji

 • Kamil Jesionowski – przewodniczący
 • Joanna Chwaścikowska-Karwacka
 • Danuta Drobniak
 • Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos
 • Agnieszka Pasek-Wujek

Z prac komisji

Komisja została powołana w dniu 27 czerwca 2023 r. na kadencję 2023-2027. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR związaną z prowadzeniem działalności szkoleniowej i wydawniczej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Realizacja funkcji, o których mowa w ust. 1 polega w szczególności na:

 • rekomendowaniu tematyki szkolenia obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, dalej: ODZ, dla biegłych rewidentów;
 • proponowaniu KRBR rozwiązań formalnoprawnych w zakresie ODZ, w tym określanie minimalnej liczby godzin szkolenia wymagalnych od biegłych rewidentów;
 • monitorowaniu jednostek uprawnionych do przeprowadzania szkoleń w ramach ODZ w zakresie wypełniania obowiązków związanych z prowadzeniem szkoleń dla biegłych rewidentów;
 • kontrolowaniu wypełniania przez biegłych rewidentów obowiązków z zakresu ODZ, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1415);
 • rekomendowaniu KRBR uchwał dotyczących wpisu podmiotów na listę jednostek uprawnionych do przeprowadzania szkoleń ODZ, jak również wnioskowanie o skreślenia ww. podmiotów w przypadku nie przestrzegania przepisów prawa;
 • monitorowaniu procesu przygotowania materiałów szkoleniowych w zakresie ODZ, realizowanego przez Centrum Edukacji PIBR;
 • proponowaniu KRBR kierunków rozwoju działalności szkoleniowej i wydawniczej PIBR przy współpracy z Centrum Edukacji PIBR”.

Skład komisji

 • Joanna Chwaścikowska-Karwacka – przewodnicząca
 • Łukasz Koprowski
 • Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos
 • Monika Matyszewska
 • Agnieszka Mroczkiewicz
 • Grzegorz Oszczypała
 • Agnieszka Pasek-Wujek
 • Roman Seredyński
 • Piotr Woźniak

Z prac komisji

 

Komisja została powołana w dniu 27 czerwca 2023 r. na kadencję 2023-2027. Jej celem jest wspieranie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR) w stanowieniu krajowych standardów wykonywania zawodu i krajowych standardów kontroli jakości firm audytorskich, określania sposobów stosowania tych standardów. Komisja realizuje funkcję opiniodawczą i doradczą na rzecz KRBR, w szczególności poprzez:

 • opiniowanie projektów dokumentów Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Poświadczających (IAASB), działającej w strukturze Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC),
 • opracowywanie z uwzględnieniem międzynarodowego dorobku standaryzacji usług oraz rekomendowanie do uchwalenia przez KRBR:
  • zmian krajowych standardów wykonywania zawodu i w razie potrzeby wskazówek lub wytycznych w sprawie sposobu stosowania tych standardów,
  • zmian krajowych standardów kontroli jakości firm audytorskich i w razie potrzeby wskazówek lub wytycznych w sprawie sposobu stosowania tych standardów,
 • opracowywanie wyjaśnień lub wytycznych odnośnie zgłoszonych i dostrzeżonych wątpliwości przez zainteresowane strony, w tym biegłych rewidentów a dotyczących krajowych standardów wykonywania zawodu oraz krajowych standardów kontroli jakości firm audytorskich i rekomendowania przyjęcia ich przez KRBR,
 • przygotowywanie informacji na temat zmian do międzynarodowych i krajowych standardów IAASB, w tym dotyczących wykonywania zawodu oraz kontroli jakości firm audytorskich celem ich upublicznienia np. na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów lub w czasopismach branżowych,
 • promowanie rozwoju innych, poza badaniem sprawozdań finansowych, usług biegłych rewidentów zwiększających zaufanie do rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • identyfikację oraz poszukiwanie możliwości wspierania rozwoju usług mniejszych firm audytorskich, działających w sektorze MŚP, w tym poprzez opracowanie standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przeglądy oraz usług pokrewnych,
 • współpracę z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się rozwojem usług biegłych rewidentów dedykowanych sektorowi MŚP,
 • opracowanie wytycznych stosowania standardów przez MŚP.

Skład komisji

 • Jarosław Dac – przewodniczący
 • Krzysztof Burnos
 • Klaudia Hałas
 • Paulina Kućmierowska
 • Agnieszka Müller-Grządka
 • Dawid Napierała
 • Agata Sajewicz
 • Małgorzata Tadeusiak
 • Renata Zielińska

Z prac komisji

Komisja została powołana w dniu 27 czerwca 2023 r. na kadencję 2023-2027. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR poprzez w szczególności:

 • opiniowanie projektów dokumentów Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA), działającej w strukturze Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC),
 • bieżące aktualizowanie Kodeksu etyki zawodowych księgowych IFAC jako zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, zwane dalej "zasadami etyki",
 • opracowywanie stanowisk w zakresie prawidłowości stosowania zasad zawartych w zasadach etyki,
 • współpracę z instytucjami i organizacjami w sprawach dotyczących etyki zawodowej biegłych rewidentów, w szczególności z Grupą Roboczą Accountancy Europe ds. etyki
 • upowszechnianie zasad etyki, jako wzorca postępowania etycznego i gwaranta niezależności,
 • monitorowanie przestrzegania przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie standardów etycznych.

Skład komisji

 • Piotr Witek -– przewodniczący
 • Małgorzata Grzejszczak
 • Małgorzata Jurga (do 20.05.2024 r.)
 • Katarzyna Koleśnik
 • Aleksandra Kukla (od 21.05.2024 r.)
 • Ireneusz Kurczyna
 • Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos
 • Ewa Stopczyńska

Z prac komisji

Komisja została powołana w dniu 27 czerwca 2023 r. na kadencję 2023-2027. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w szczególności poprzez:

 • monitorowanie, analizowanie i opiniowanie projektowanych zmian legislacyjnych w zakresie prawa gospodarczego, finansów, rachunkowości oraz rewizji finansowej i zawodu biegłego rewidenta;
 • uczestnictwo w charakterze ekspertów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na etapie tworzenia prawa w zakresie, o którym mowa w pkt 1;
 • przygotowywania opracowań i projektów zmian w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących istotnych kwestii dla wykonywania zawodu biegłego rewidenta, funkcjonowania Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz środowiska gospodarczego.

Skład komisji

 • Mirosław Szmigielski – przewodniczący
 • Marta Baranowska
 • Kamil Jesionowski
 • Paweł Koc
 • Agnieszka Müller-Grządka
 • Jarosław Suder
 • Katarzyna Szaruga
 • Justyna Torchała
 • dr Justyna Beata Zakrzewska

Z prac komisji

Zgodnie z § 23 ust. 8 pkt 11 Statutu PIBR, informacje dostępne dla członków samorządu, po zalogowaniu, obejmują w szczególności uwagi PIBR do projektów aktów normatywnych, z którymi można zapoznać się tutaj.

Komisja została powołana w dniu 27 czerwca 2023 r. na kadencję 2023-2027. Realizuje zadania powierzone przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w szczególności poprzez:

 • opiniowanie projektów planów finansowych Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w tym budżetu PANA na kolejne lata;
 • rekomendowanie KRBR projektu uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich biegłych rewidentów;
 • rekomendowanie wzorów wymaganych oświadczeń biegłych rewidentów ubiegających się o prawo do opłacania niższej składki członkowskiej;
 • rozpatrywanie i rekomendowanie KRBR wniosków biegłych rewidentów dotyczących indywidualnych decyzji finansowych;
 • proponowanie KRBR corocznie kwoty, powyżej której przeprowadzana jest procedura przetargowa w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów;
 • przeprowadzanie procedury przetargowej i wyboru ofert zgodnie z obowiązującymi w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów zasadami, oraz przedstawienie rekomendacji KRBR;
 • opiniowanie dokumentów finansowych dotyczących działalności Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
 • monitorowanie procesu przygotowania rocznego sprawozdania finansowego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i procesu badania sprawozdania finansowego;
 • rekomendowanie KRBR możliwości w zakresie pozyskiwania przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów dodatkowych źródeł;
 • przygotowanie i rekomendowanie KRBR projektów uchwał, dotyczących kwestii finansowych, do podjęcia przez Krajowy Zjazd Biegłych Rewidentów;
 • rekomendowanie KRBR wniosków regionalnych oddziałów w sprawie wsparcia finansowego regionalnych oddziałów PIBR.

Skład komisji

 • Danuta Drobniak – przewodnicząca
 • Klaudia Hałas
 • Agnieszka Pasek-Wujek

Z prac komisji


Komisja została powołana w dniu 27 czerwca 2023 r. na kadencję 2023-2027. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w zakresie:

 • prowadzenia rejestru biegłych rewidentów;
 • wpisów i skreśleń z rejestru biegłych rewidentów;
 • szczegółowych uregulowań dotyczących wpisów i skreśleń z rejestru biegłych rewidentów;
 • wszczynania i monitorowania postępowania administracyjnego wobec biegłych rewidentów;
 • rekomendowania sposobu zakończenia prowadzonych postępowań administracyjnych;
 • kierowania wniosków do Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec biegłych rewidentów;
 • wydawania legitymacji biegłych rewidentów.

Skład komisji

 • Klaudia Hałas – przewodnicząca
 • Kamil Jesionowski
 • Piotr Witek

Z prac komisji

Komisja została powołana 29 lutego 2024 r. Realizuje funkcje opiniodawcze i doradcze na rzecz KRBR w szczególności poprzez opracowanie koncepcji treści merytorycznej Konferencji, w tym przygotowanie tematów i programu.

Skład komisji

 • Joanna Chwaścikowska-Karwacka - przewodnicząca
 • Jarosław Dac
 • Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos
 • Agnieszka Müller-Grządka
 • Grzegorz Oszczypała
 • Mirosław Szmigielski

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl